دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:شاعر و نويسنده آذربايجان جنوبی آيدين تبريزلی :
از ۱۸ سالگی اش پيروز ديلنچی را ميشناسم. از زمانيکه در تهران زندگی ميکرد و اولين اشعارش را ميسرود، من متوجه آينده بسيار روشن و تابناکش شده بودم.
با يک جمله ميتوان گفت که اگر امروز شعر و ادبيات آذربايجان جنوبی ۴-۵ نماينده واقعی و قدرتمند داشته باشد، يکی از آنها دوست عزيزم پيروز ديلنچی است.

تهران ۱۹۹۳بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.