دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

ويدئو کليپ

   چند ويدئو کليپ انتخابی از ترانه های آهنگسازی شده بر اشعار پيروز ديلنچی


آيگون کاظيم اووا
پخش مستقيم
پياده نمايی

ائلخان شيرين اوف
پخش مستقيم
پياده نمايی

برليانت داداش اووا
پخش مستقيم
پياده نمايی

صمد صمدوف
پخش مستقيم
پياده نمايی
صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده

English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
استفاده از تصاوير و مطالب اين وبسايت کاملاً آزاد است