دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:آهنگساز بزرگ و مشهور آذربايجان شمالی ائلدار منصوروف:
پيروز ديلنچی را از زمانيکه در تهران زندگی ميکرد، ميشناسم. برای اولين بار در سال ۱۹۸۸ شاعر بزرگمان نبی خزری يک شعر پيروز را به من داد. من نيز با کمال ممنونيت روی آن شعر آهنگ ساختم. اين آهنگ در مدت زمان بسيار کوتاهی توسط خواننده های مشهور آذربايجان و ترکيه اجرا شد. روی دهها شعر پيروز آهنگ ساخته ام و اکثر آنها محبوبيت مردم را کسب کرده است. اشعار پيروز ديلنچی از عشق و محبت پاک، ساده و محزون سخن ميگويد.

باکو ۲۰۰۰بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.