دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:شاعر و نويسنده مشهور، معاون وزير مطبوعات آذربايجان نريمان حسن زاده:
شاعر جوان پيروز ديلنچی را از چند سال پيش، از زمانيکه در تهران زندگی ميکرد ميشناسم. آنزمانها اشعار او بيش از آثار ساير شعرای آذربايجان جنوبی در مطبوعات باکو منتشر ميشد. بخاطر اينکه شعرهای پيروز هم از نظر تکنيکی- ادبی و هم از نظر موضوع برتر و متمايزتر از نوشته های ساير شعرای آذربايجان جنوبی بود.
از نام و امضاء پيروز ديلنچی هميشه با احترام خاص ياد ميکنيم...

باکو ۱۹۹۰بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.