دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:شاعر و نويسنده نامدار نبی خزری:
درد جدايی از وطن و عشق به وطن در اشعار پيروز ديلنچی با قدرت کامل شاعرانه تصوير شده است. پيروز ديلنچی بسيار جوان است. لاکن آثارش در اوج و کمال استادی و شاعرانه! به حدّی قدرتمند که حتی ميتواند افکارش را در نقشهای ادبی نيز متجسم نمايد. اين استعداد ويژه وی در اکثر اشعارش قابل مشاهده است.
من پس از مطالعه اشعار پيروز ديلنچی بدين نتيجه رسيدم که ستاره نوينی در آفاق جنوبی ادبياتمان شروع به درخشيدن نموده است...

باکو ۱۹۸۸بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.