دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:نماينده مجلس آذربايجان، رئيس دانشکده ادبيات باکو ، پروفسور نظامی جعفروف:
پيروز ديلنچی يکی از آخرين نمايندگان خيل مهاجرين روشنفکر آذربايجان جنوبی است که به آذربايجان شمالی مهاجرت کرده اند. من زمانی با او در يک اداره همکار بودم. خيلی عجيب است. آنزمان پيروز بخاطر رساندن فرياد برحق مردم آذربايجان شمالی بگوش جهانيان چند بار بطور غير قانونی از مرز کشور خارج شده و عليرغم خطرات موجود، مجدداً به باکو بازگشته بود.
وی نه اينکه در عالم ادبيات، حتی در ميدان سياست نيز چهره شناخته شده ايست. سياست دنيای مرکبی دارد. بدين سبب نيز شاعران در اين ميدان با مشکلات مختلفی مواجه ميشوند. نمونه اين کم نيست. يکی از همين نمونه ها پيروز ديلنچی ميباشد.
من بعنوان يک ادبيات شناس پس از خواندن آثار پيروز بدين نتيجه رسيده ام که وی شاعر هر دو آذربايجان است. لغات، اصطلاحات و ترمين هايی که در اشعار پيروز ديلنچی بکار گرفته شده، عليرغم سليس و طبيعی بودنش، در هر دو سوی ارس دارای مفهوم مشترک ميباشد. اين را ميتوان يکی از متمايزترين جهات خلاقيت هنری و ادبی پيروز محسوب نمود.

باکو ۲۰۰۱بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
The use of images and content on this website is completely free with source - Copyright © piruzdilenchi.com